Search form

Luk 7:41

41Lika nipa Jesus a-yinagata a-wena, “An-ngardapa an-gugaliya rrupiya bijirri-wuna ngardapa ngardapa abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha, minypa gun-gapa guna-bamburda bitipa abirri-wu barra. Minypa an-ngardapa an-gugaliya nipa barra muna-gurdanyja nula rrupiya wana, minypa jilpa (silver) mun-guyinda 500, rrapa minypa an-nerranga an-gugaliya nipa barra muna-gurdanyja nula mun-delipa rrupiya, minypa jilpa mun-guyinda 50.