Search form

Luk 7:42

42Wurra gu-yurtchingapa gu-bamuna, bitipa gala abirri-yinmiyarna abirri-wucharna, lika nipa baywarra gu-negarra butula mun-gata rrupiya nula. Wurra marrka ngurrja apula: abirri-gata nipa baywarra gu-negarra butula, ana-nga barra burr-guya jal a-ni barra nula?”