Search form

Luk 7:43

43Nipa Jayman a-yinagata, “Minyja an-gata nipa baywarra gu-negarra nula mun-gata rrupiya wana, an-gatiya burr-guya jal a-ni barra nula, ya?”

Jesus a-yinagata nula, “Nginyipa ny-jarlapuna; gurda ny-yena gun-burral.”