Search form

Luk 7:49

49Lika aburr-gata wugupa nula Jesus mbi-barra aburr-ni balaja, birripa wupa ngardapa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “An-guna ana-nga nipa gu-borrwuja jimarna nipa wupa baywarra gu-nega nula an-gugaliya werra a-negiyana a-workiyana?”