Search form

Luk 7:50

50Wurra Jesus a-yinanga achila jin-gata gama, “Ngardawa nginyipa marr ny-balcha apula, lika nginyipa wanngu nyi-ni. Ganapiya. Ny-molamola gugu boy.”