Search form

Luk 7:9

9Gun-narda Jesus a-galiyana minypa an-gata Rowm an-guyinda a-wena, lika nipa Jesus gochila a-barrjinga nula minypa nipa an-gata gu-werranga gu-rrawa wenga burr-guya marr a-balcha nuluwa. Lika nipa a-ngukurdanyjiyana, a-wena burrwa wurra gama gorlk aburr-gata abu-jurrjurrmurrapa aburr-bamuna, a-yinanga burrwa, “Gun-guna ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Gala mu-ngoyurra ngu-nacharna an-gugaliya burr-guya marr a-balcharna minypa an-guna; wuriya nipa an-guna gala Yichrayal an-bapurr.”