Search form

Luk 8:1

Mu-gama Yerrcha Aburr-gata Minypa Aburr-gunggajinga Nula Jesus

1Ganapiya, lika gun-baykarda ngika, lika Jesus a-garlmuna, mu-nguy a-bamuna gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya, gun-molamola janguny minypa gu-ngurrjinga burrwa a-bona — gun-molamola janguny minypa gun-nardiya gugu Wangarr gun-nika rum, gu-gurda ngacha. Minypa Jesus rrapa aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha wugupa aburr-bamuna.