Search form

Luk 8:13

13Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna gu-mernarra gu-guyinda, wurra gun-burral minypa gu-galiya yerrcha aburr-galiyarra aburr-workiya Wangarr gun-nika janguny, lika warrika marr aburr-balcharra aburr-workiya rrapa aburr-worlworlcharra. Wurra minypa mun-gata mun-jarlala rrepara mu-jirra gala mu-yinmiya m-barrnguma wupa gu-jel, ngardawa mernarra wupa, aburr-gata gu-galiya yerrcha aburr-yinagatiya. Minypa marr aburr-balcharra gun-baykarda ngika; wurra aburr-bamburda, gun-derta gubu-barripurda aburr-workiya, lika gu-gata wenga gubu-bawuja aburr-boya Wangarr gun-nika janguny.