Search form

Luk 8:16

Minypa Gun-maywapa Ranginy Lam (Lamp)

(Mark 4:21-25)

16“An-gugaliya ngana gu-wucha a-workiya lam, gala a-yinmiya gu-yilkaka wupa ana-duram ana-guyinda waygaji wupa mu-garrung. Ngika. Wurra jarra lam ngana gu-wucha, lika waykin gu-wenyagnga barra minypa aburr-nga aburr-boy gurda aburr-ji aburr-naya aburr-ni.