Search form

Luk 8:17

17“Ngardawa gun-nga gun-gata gu-yilkakiya gu-yurra, burraya yarlanga gu-yu barra; rrapa gun-nga gun-jaranga yongun gu-yurra, burraya aburr-jaranga gubi-na barra rrapa marn․gi aburr-ni barra gun-gata.