Search form

Luk 8:24

24Lika Jesus burr-yika jawina aburr-garlmuna, abu-jortkarra, “Bunggawa, a-lay, ngayburrpa nguburr-guna nguburr-guyba barra!”

Lika Jesus a-garlmuna, gu-jobujobuna, lika gatiya gugu warrpam gu-ngochinga gun-gata barlmarrk rrapa bartpa wana.