Search form

Luk 8:26

Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya Walkwalk An-jaranga A-rrimarra

(Metiyu 8:28-34; Mark 5:1-20)

26Ganapiya, lika gu-gata wenga aburr-bena rrawa gun-nelangga Geracha (Gerasa), gun-gata Galali (Galilee) bitipa abirri-jirra, wurra gu-gapa gu-rrarnba.