Search form

Luk 8:27

27Lika gun-gatiya waypa Jesus a-gortkurrchinga, an-ngardapa an-gugaliya gu-gatiya a-yika gu-rrawa a-bena nula, nipa walkwalk an-jaranga a-rrimarra. Minypa gipa gun-guwarr nipa gala mirikal a-barrngumiyarna a-workiyarna, rrapa gala rrawa a-yunyarrarna a-workiyarna, wurra a-yu a-workiyana gu-gurrema gu-ngarnama.