Search form

Luk 8:29

29Nipa an-bachirra an-guyinda walkwalk a-yinagata a-wena nula Jesus, ngardawa nipa Jesus a-wena nula barra nipa an-gata a-bawa a-yurtcha, minypa gipa gun-guwarr ngurrpiny a-ganyja a-workiyana rrapa a-buna. Minypa aburr-gata abu-bamanana aburr-ni aburr-workiyana, birripa minypa murna a-jirra rrepara a-jirra abu-bichinga aburr-workiyana an-gubandawiya jirn (chain), wurra nipa a-rrumurra a-workiyana, lika gu-werrapa a-ganyja nipa walkwalk ana-nyala.