Search form

Luk 8:3

3rrapa Jowána (Joanna) jin-gata an-gumarrbipa ngacha Jucha (Chuza), nipa an-mujama nula bunggawa an-gata Ayrat (Herod); rrapa jin-gata jin-nelangga Juchéna (Susanna), rrapa aburr-werranga burr-guta mu-gama yerrcha minypa Jesus wugupa aburr-bamuna aburr-workiyana rrapa balaja aburr-gunggajinga burrwa.