Search form

Luk 8:33

33Lika walkwalk yerrcha aburr-bena gurda aburr-yu, abu-bawuna an-gata an-gugaliya, lika aburr-bona yi-gata bigibigi jiny-jirra. Lika jin-gata bigibigi jin-bulapalawa gu-bulgapulga gu-bukula jiny-bupiyana jiny-yurtchinga; jiny-yurtchingapa gu-bugula jiny-juybuna gu-bulgapulga gu-gera.