Search form

Luk 8:34

34Aburr-gata gu-galiya yerrcha jaga aburr-ganana achila aburr-workiyana jin-gata bigibigi, birripa waypa gubi-nana gu-yinmiyana, lika aburr-yurtchinga, gubu-ngurrjinga burrwa aburr-bona gu-murna rrawa gun-gata rrapa minypa gu-werrapa gu-werrapa gu-jirra gu-boya burr-guta.