Search form

Luk 8:39

39“Rrawa boy, wengga burrwa nipa Wangarr a-yinmiyana jama a-ji nggula.” Lika nipa an-gugaliya a-bona, ay-gata rrawa gu-jirra gu-boya a-wena burrwa a-bona minypa nipa Jesus a-yinmiyana jama a-ji nula.