Search form

Luk 8:4

Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula

(Metiyu 13:1-9; Mark 4:1-9)

4Rrapa gun-gatiya waypa mu-nguy aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-bena nula Jesus minypa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-bona gurda aburr-ji, lika nipa Jesus gatiya a-wena burrwa a-ni meyali gu-murna minypa janguny gun-guna: