Search form

Luk 8:41

41Lika an-ngardapa an-gugaliya ana-bona, a-bena nula, nipa an-nelangga Jayrach (Jairus). Nipa an-gatiya jaga a-ganana a-workiyana gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Minypa nipa ana-bonapa a-bungguna Jesus ana-rrepara, bukula a-jirra gu-jel a-yunya, lika a-ngiwija nula barra abirri-boy gun-nigipa rrawa Jayrach gun-nika.