Search form

Luk 8:47

47Lika jin-gata gama nipa waypa gu-borrwurra minypa Jesus marn․gi achila, lika nipa jiny-yurrwurrjinga jinyu-ni, jina-bonapa jiny-bungguna Jesus ana-gochila, bukula jiny-jirra gu-jel jiny-yunya. Lika jiny-nyurrjiyana nula minypa nipa a-rrimarra gun-gata an-nga nula rrapa jiny-yinmiyana jiny-molamiyana gugu.