Search form

Luk 8:48

48Lika Jesus a-wena achila, “A-jay, walkur, ngardawa nginyipa marr ny-balcha, lika nginyipa ny-molamiyana. Ganapiya. Ny-molamola gugu boy.”