Search form

Luk 8:49

49Gun-gatiya waypa Jesus a-wena achila a-ni, an-mujaruk ana-bona gu-gata wenga Jayrach gun-nika rrawa, lika a-wena nula, “A-lay, Jayrach, jin-nginyipa delipa gipa gugu gun-nyagara gu-ni. Ganapa wenggana an-guna bunggawa.”