Search form

Luk 8:50

50Wurra Jesus a-galiyana gun-gata nipa a-wena, lika a-garlmuna, a-wena nula Jayrach, “Gala barra ny-jurkuja. Wurra marr balcha apula barra nipa jiny-molamiya barra.”