Search form

Luk 8:51

51Lika gu-gata wenga aburr-bena rrawa. Lika Jesus a-wena burrwa aburr-werranga gala barra wupa aburr-barrnguma gun-gata gu-bala, wurra aburr-guna wupa barra aburr-boy gurda: Birta (Peter) rrapa Jon rrapa Jeymch (James), rrapa minypa mampa acha rrapa nyanyapa acha, ganapiya, aburr-gurdiya wupa.