Search form

Luk 8:56

56Rrapa mampa acha nyanyapa acha gochila abirriny-barrjinga abirrinyu-ni achila jin-gata, wurra nipa Jesus burr-guya a-wena burrinyjula gala barra gubirriny-nyurrja gun-gata minypa gu-yinmiyana gu-bamuna.