Search form

Luk 8:7

7Rrapa mun-nerranga mipila mu-jirra m-bungguna gata ji-bornangguna ji-guyinda, lika mun-jarlala m-bena, lika wana abirri-ni abirri-bamuna wugupa, wurpa lika nipa jin-gata bornangguna jiny-jorlkakaja nula rraka mun-gata nipa an-gugaliya a-lamajinga gala mu-yinmiyarna balaja mu-rrimangarna.