Search form

Luk 9:10

Jesus Balaja Burr-wuna 5,000 Gu-galiya Yerrcha

(Metiyu 14:13-21; Mark 6:30-44; Jon 6:1-14)

10Lika Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-jekarra gurda, lika aburr-darrngurrjiyana nula janguny birripa aburr-yinmiyana jama aburr-ji. Lika nipa burr-ganyja a-bona ngardapa rrawa gun-gata gun-nelangga Bachéyda (Bethsaida).