Search form

Luk 9:14

14Aburr-yinagata aburr-wena, ngardawa mu-wurra yerrcha aburr-gata burr-guya aburr-jaranga minypa 5,000.

Wurra Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, “Buburr-wengga burrwa aburr-guna gu-galiya yerrcha barra 50 aburr-negiya aburr-jiwa rrapa aburr-raka aburr-boy.”