Search form

Luk 9:16

16Lika Jesus mu-menga mun-gata rakaraka arr-ngardapa arr-murna rrapa an-gata abirri-jirrapa jichicha, lika waykin a-ganana, a-japurramayana nula Wangarr. Lika rakaraka mu-rrumurra rrapa jichicha, lika burr-wuna aburr-yigipa aburr-mujama, birripa burrbu-wuna aburr-bona wurra gama gorlk.