Search form

Luk 9:19

19Birripa Jesus burr-yika jawina gubu-ngurrjinga nula, “A-lay, aburr-werranga aburr-weya, jimarna bama aburr-yinaga nginyipa Jon bama burr-gurragaja a-workiyana; rrapa aburr-werranga aburr-weya jimarna nginyipa Yiláyja; rrapa aburr-werranga aburr-weya jimarna aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda mu-ngoyurra gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika nginyipa ny-jatiya wanngu gugu nyi-ni, nyina-jekarra.”