Search form

Luk 9:22

Jesus A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra

(Metiyu 16:21-28; Mark 8:31—9:1)

22Rrapa barrwa aburr-yigipa jawina Jesus a-yinagata burrwa, “An-guna An-walkurpa An-gugaliya burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula, rrapa minypa aburr-gata mu-murna yerrcha rrapa mola wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega birripa ngoyurra aburr-yerryerrmiya barra nula rrapa abu-bu barra a-juwa, rrapa minypa gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika nipa Ngun-anya ana-nyala a-jarrkarra barra rrapa wanngu a-nega.”