Search form

Luk 9:25

25Minyja ana-nga an-gata an-gugaliya wana an-babalapa a-negiya gun-nardiya rrawa wurra minypa gala wanngu gun-gunega nipa gu-borrwa a-ni, nipa an-gata gala gun-nga gun-molamola guna-jeka barra nula minypa nipa jama a-ji a-workiyana; wurra gun-nyagara.