Search form

Luk 9:26

26Ngardawa ana-nga an-gata minyja a-gurkuja burrwa wurra gama gorlk rrapa gona minypa barra a-ni apula ngaypa rrapa gun-ngaypa janguny, an-gata an-gugaliya nuwurra waypa barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka an-molamola warrpam minypa burr-gujayanaya Nyanyapa arrku gun-nika, rrapa minypa aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk wugupa nula aburr-bupiya barra gurda, nipa An-walkurpa gun-gatiya barra gala barra jal a-ni nula an-gata an-gugaliya.