Search form

Luk 9:27

27Buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral: Nyiburr-werranga nyiburr-gurda gala barra mu-ngoyurra nyiburr-juwa, wurra burdak nyibi-na barra Wangarr a-gurrmurrapa bunggawa a-ni barra.”