Search form

Luk 9:29

29Lika gun-gatiya waypa nipa a-wengganana a-ni, nipa bukula a-jirra a-ngukurdanyjiyana, rrapa mun-gata mirikal nipa a-barrngumurra a-ji mu-garlmunapa mu-ngarlcha rrapa mu-jayanayana mu-ji.