Search form

Luk 9:3

3Minypa Jesus a-yinagata burrwa, “Gala barra gun-nga nyibu-ga, minypa gun-gugarlakarlaja gun-jong rrapa burlupurr mun-gubirrnggiya rrapa balaja, rrupiya. Wurra ngika wupa. Wurra jarra mun-ngardapiya wupa mun-gubarrbiya nyiburr-barrnguma barra nyiburr-boy.