Search form

Luk 9:31

31Minypa bitipa abirri-jayanayana abirri-bena, abirri-wena nula Jesus gun-gata nula minypa Wangarr gu-borrwurra rrapa a-wuna jama, nipa a-juwa barra gun-gata rrawa Jirúchalam (Jerusalem).