Search form

Luk 9:32

32Wurra Birta birripa ngorrngurra bun-dumurra gu-ni, lika gu-gatiya wenga gugu aburr-ganana, abi-nana Jesus a-jayanayana a-ji rrapa abirri-gata abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha wugupa nula aburr-jinyja.