Search form

Luk 9:37

Jesus Wanngu A-negarra An-delipa An-gata Minypa Walkwalk A-rrimarra

(Metiyu 17:14-18; Mark 9:14-27)

37Gun-gata Jesus rrapa aburr-yigipa abirri-jirrapa an-ngardapa jawina mu-mirk waykin aburr-ni, lika nuwurra gun-nerranga gu-ni, birripa aburr-bupiyana gurda aburr-bamuna, lika aburr-murra wurra gama gorlk galamurrpa gubu-garrana.