Search form

Luk 9:38

38Lika an-ngardapa an-gugaliya an-gata a-gonyjinga nula Jesus, “Bunggawa, a-lay, an-guna na an-ngaypa walkur an-ngardapiya wupa ngu-rrimanga.