Search form

Luk 9:41

41Lika Jesus a-wena burrwa aburr-gata, “Ya? Ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya gorlk nyiburr-werra! Wurra yama marr nyiburr-balcha nula Wangarr? Ngaypa gu-yinmiyapa ngaypa arr-ga barra rrapa marr ng-ga barra ana-gorrburrwa?” Lika a-wena nula an-gata an-gugaliya, “Nyina-ga an-narda an-nginyipa walkur.”