Search form

Luk 9:43

43Lika birripa aburr-gata aburr-bulapalawa gochila aburr-barrjinga nula Wangarr minypa nipa wana an-babalapa.

Jesus Barrwa A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra

(Metiyu 17:22-23; Mark 9:30-32)

Gata waypa birripa burdak gubu-borrwurra aburr-ni nipa a-yinmiyana Jesus burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana, nipa Jesus a-garlmuna, a-wena burrwa aburr-yigipa jawina,