Search form

Luk 9:45

45Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, wurra gun-narda janguny birripa gubu-morrarna; gala yarlanga gu-yurrarna burrwa rraka gubu-malawujarna. Rrapa minypa aburr-gurkuja gala aburr-yinmiyarna abu-wengganacharna gun-gata an-nga nula.