Search form

Luk 9:51

Jimériya (Samaria) Aburr-guyinda Abu-dalajinga Jesus

51Gun-gata yi-gurrepa gu-ji gu-bona Wangarr nipa barra a-ga Jesus waykin, nipa Jesus gu-borrwurra a-ni, lika a-garlmuna Jirúchalam.