Search form

Luk 9:52

52Rrapa abirri-yigipa abirri-mujaruk nipa bijirri-jerrmarra, mu-ngoyurra abirri-bona nula gun-ngardapa rrawa gu-ji gu-gata wana gu-bapala gu-rrawa Jimériya (Samaria), gatiya nawanawa abirri-nirrarna nuluwa Jesus.