Search form

Luk 9:54

54Lika Jesus bijirri-yika abirri-mujama abirri-gatiya Jeymch rrapa Jon, bitipa waypa gun-narda gubirri-nana burrwa aburr-gata Jimériya aburr-guyinda, lika abirri-wena nula Jesus, “A-lay, Bunggawa, jal nyi-nirra ngatipa barra nyirri-wengga bol barra waykin wenga gu-bungga, burr-yalpa, laka burr-ga aburr-gata gu-galiya yerrcha, ya?”