Search form

Luk 9:57

Jimarna Abu-jurrjurrmurna Jesus

(Metiyu 8:19-22)

57Gatiya waypa birripa gu-jarlakarr aburr-bamuna, an-ngardapa an-gugaliya a-wena nula Jesus, “A-lay, ngaypa barra ngiy-jurrjurrmapa barra ngu-workiya ay-yinda yina gaya n-digirrga.”