Search form

Luk 9:58

58Wurra Jesus a-yinagata nula, “A-lay, nginyipa marn․gi an-gata gulukula an-mugat nipa gu-rrimanga rrawa gu-rralala a-yurra a-workiya, rrapa nginyipa marn․gi burdacha jin-guyinda gu-rrimanga nipa gu-gapulawuja jiny-yorkiya, wurra an-guna An-walkurpa An-gugaliya gala gu-rrima rrawa nipa a-yurra a-workiya.”