Search form

Luk 9:62

62Wurra Jesus a-wena nula gun-maywapa ranginy minypa gun-guna: “Minyja ana-nga a-garlmapa jel gu-bu a-bamba, jimarna barra gun-jechinuwa gu-jarlapa, wurra minyja a-jaywarriya rrapa mu-nguy gu-na a-bamba nipa minypa gu-gaya wenga ana-garlmuna, an-gata an-gugaliya gala an-molamola rraka Wangarr ana-murna a-ni.”